Kakskertaseura ry säännöt

Rekisterinumero 120375

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Kakskertaseura ry. Sen toimialueena on Kakskerran kaupunginosa, johon kuuluvat Kakskerran, Satavan ja Kulhon saaret lähisaarineen. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2 § Seuran tarkoituksena on työskennellä Kakskerran luonnonarvoihin perustuvan asuinympäristön kehittämiseksi. Kehittämistyössään seura vaalii alueen erityispiirteitä ja historiaa. Kakskertaseura toimii alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja palveluiden edistämiseksi.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
- työskentelee kulkuyhteyksien ja kunnallistekniikan kehittämiseksi,
- on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestön, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
- suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa keruu-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
- järjestää jäsenilleen koulutusta, kursseja, keskustelu- ja viihdetilaisuuksia.
- pyrkii parantamaan ulkoilumahdollisuuksia, retkeilyreittejä ja kuntopolkuja.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen.

Jäsenistö

4 § Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä, Kakskerran alueella joko vakinaisesti tai osan vuotta asuva tai työskentelevä henkilö tai muukin samat tarkoitusperät hyväksyvä henkilö, jonka seuran hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäseneksi aikovan on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, toimihenkilölle tai tehtävä jäsenilmoitus seuran kotisivuilla. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty hallituksessa. Jäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksun maksaminen oikeuttaa seuran tarjoamien jäsenetuuksien saamiseen. Jos liittyy jäseneksi 1.11. tai sen jälkeen, on velvollinen maksamaan jäsenmaksun vasta seuraavan vuoden alusta. Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy ja joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Jäseneksi hyväksytyn nimi ja muut tarvittavat tiedot on hallituksen merkittävä seuran jäsenluetteloon. Kannattajajäseniksi hyväksytyistä yhteisöistä hallituksen on pidettävä erillistä luetteloa.

5 § Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti puheenjohtajalle. Seuran hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahden vuoden ajan.

6 § Seura voi kokouksessaan hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on toiminut seuran puheenjohtajana sekä huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua em. edellytyksin seuran jäsenen tai ulkopuolisen henkilön. Kunniajäseneltä ei edellytetä toimintaa seuran puheenjohtajana. Päätöksen kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen kutsumisesta tekee hallitus. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapautettu suorittamasta jäsenmaksua.

Kokoukset

7 § Seuran vuosikokous on pidettävä helmikuun loppuun mennessä. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun jäsenille neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen jättämisestä. Seura kutsutaan koolle vuosikokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kutsusta kotisivuilla, sähköpostiviestillä tai kirjeellä jokaiselle jäsenelle tämän seuralle ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8 § Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella jäsenmaksun maksaneella, 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella (pää- ja sivu-) jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus.
4. Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien kertomus.
5. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
6. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus.
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilin- tai toiminnantarkastajien palkkioista.
8. Valitaan seuralle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka toimivat samalla hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana sekä erovuoroisten (4) jäsenten tilalle uudet jäsenet.
9. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilö.
10. Päätetään vuosikokouksen koollekutsumistapa 7 §:n määräämissä rajoissa.
11. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää.

Hallitus

10 § Seuran toimintaa johtaa ja suunnittelee vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Hallitusta valittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että sen jäseniksi valitaan sekä Kakskerran alueella vakinaisesti että osan vuotta asuvia. Hallitus kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten valiokuntia. Hallitus voi yhdistyslain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten puitteissa asettaa sille vastuunalaisia toimikuntia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

11 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä. Puheenjohtaja voi antaa seuran nimissä lausuntoja medialle alueen kehittämistä koskevissa tärkeissä asioissa.

Talous

12 § Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään tilivuosittain. Tilit on jätettävä tilin- tai toiminnantarkastajille riittävän ajoissa ennen vuosikokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajien on palautettava tilit ja kertomuksensa hallitukselle vähintään viikkoa ennen vuosikokousta.

13 § Seuralla on oikeus tarkoituksensa toteuttamiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

14 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran hallituksen esityksestä vuosikokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 § Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosa (3/4) annetuista äänistä.

16 § Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä seuran toimialueella edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.

Siirtymäsäännös

17§ Sääntöuudistuksen tultua voimaan ei seuraavassa vuosikokouksessa valita uutta puheenjohtajistoa ja hallitusta, mikäli se on valittu edellisessä vuosikokouksessa.

Takaisin